Sex ijam free

Their abilities are revealed to be from genetic experiments from an unknown time before.

On contact with God some of them, including Medusa, transformed.

THE ESSENTIAL ENGLISH-GAELIC DICTIONARY The Essential English-Gaelic Dictionary A Dictionary for Students and Learners of Scottish Gaelic Compiled by ANGUS WATSON Blrllnn First published in ZOO5 by Birlinn Limited West Newington House 10 Newington Road Edinburgh EH9 1QS Contents Copyright © Angus Watson ZOO5 The moral right of Angus Watson to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 All rights reserved. hagail, they didn't so - as look at us cha do rinn iad fiu agus s Ui! , I don't know how - there is chan eil fhjos m agam de a th' ann dheth; 5 (misc idioms) I don't think - of her hat is beag orm an ad aice, (cost) how - is it? muck out v (byre &c) cairl vt mucus n Tonn m mud n poll m, eabar m mug n (for drinking) muga f mugging n brath-ghoid f muggy adj (of weather) bruthainneach Mull 11 Muile, (The) Isle of - Eilean m Muile, (poetic, ill songs) an t-Eilean Muileach multi- prefix ioma-, eg multilingual adj ioma-chananach, multimedia adj loma-mheadhan, multinational adj ioma-thireach, multilateral adj ioma-thaobhach 241 multiplication ENGUSH-GAEUC DICTIONARY myself multiplication n (matlls) iomadachadh m multiply v 1 (as vi: become more nllmerolls) cinn vi, meudaich vi; 2 (as vt: matlls) iomadaich vt (by le), two multiplied by four a dhil air iomadachadh le a ceithir, also a dhil uiread a ceithir Mummy n mamaidh f munitions n connadh-lilmhaich m sing call murder n mort & murt m murder v mort & murt vt murderer n marbhaiche n I, mortair & murtair m murmur, murmuring n (of voices, water) cronan m, monmhar m, (esp of water) torman m muscle n feith f muscular adj feitheach muse v melmhor, fonnmhor; 2 in expr - instrument inneal-ci Uil m, ionns(t)ramaid f musician n neach-ci Uilm, -s luchd-ci Uilm sing call Muslim n & adj Muslamach m, Mohamadanach m mussel n feusgan m must v feum vi, (more trad) isl's fheudar dhomh (&c), we - goneave feumaidh sinn falbh, 's fheudar dhuinn falbh, I - admit that ... mysterious adj dlomhair mystery n dlomhaireachd f invar myth n uirsgeulm, fionnsgeulm, faoinsgeul Ill, miotas m 243 nature N nail'l I (offillger, toe) ine f nail'l I (joillery) tarrangf, tarragf naked adj lomnochd, r Uisgte, lom nakedness 11 luime f illvar name 11 1 amm m, what's your -7 de an t-amm a th' ort/oirbh7, my - is Angus's e Aonghas an t-ainm a th' orm, second/family - sloinneadh m, cinneadh m; 2 (reputatioll &c) diu m illvar, he made a - for himself choisinn e diu name v ainmich vt, thoir ainm m (witlr prep air) namely adv is/'se sin (ill past tellseb' esin), one man arrived late, - Mac Donald thainig aon fhear m air dheireadh, b' e sin an DOmhnallach m nap 11 norragf, norrag chadailm gen, dusalm, norradaich f, take a - gabh norrag, dean dusal napkin 11 neapaigin f nappy 11 badan m narration 11 (abstr & COil) aithris f, (COli) cimntas m narrow adj 1 (plrys) caol, (less usu) cumhang, a - bed leabaidh chaol; 2 (jig: ill attitudes, Opilliolls &c) cumhang narrow, narrows " caol ni, cao)as 111 narrow v 1 (as vi) fas vi caol, the road -ed dh'fhas an rathad m caol; 2 (as vt; - d OWII, restrict, reduce) cuingealaich vt (to ri) narrow-minded adj cumhang nasty adj 1 (esp ill appearallce) mosach; 2 (of persoll: ill beltaviour) suarach (to ri), I was - to her bha mi suarach rithe nation" naisean m national adj naiseanta, the - lottery an crannchur naiseanta, - insurance arachas 111 naiseanta nationalism 1'1 naiseantachas fit nationalist 11 & adj niiiseantach m nationality 11 naiseantachd f illvar nationhood t J naiseantachas m native adj 1 duthchasach; 2 ill expr - speaker (of a lallg) fileantach m native 11 duthchasach m natural adj 1 (ill keepillg witlr, or a product of, ature) nadarra(ch), - selection taghadh m nadarra, - gas gas m nadarra; 2 (ill keepillg witlr a persoll's l Iature) dual(t)ach (for,to do), it's - for him to be proud tha e dualtach dha a bhith ardanach naturally adv 1 (ill a l Iaturalmallller) gu nadarra(ch); 2 (ofcourse) tha f(h)ios m, that will be free of charge, - bidh sin saor 's an asgaidh f, tha f(h)ios nature 11 1 (tire l Iatural world) nadar m, - conservancy gleidhteachas m nadair gelt, - reserve tearmann m nadair gen; 2 (a person's temperament, 244 ENGLISH-GAELIC DICTIONARY need clraracter) nadar m, aigne f, meinn f; 3 (esp Irereditary -) dualchas m, it's in his - to be proud tha e na dhualchas dha a bhith ardanach, also tha e dualtach dha a bhith ardanach naughty adj crost(a), dona, mi-mhodhail, he's - today tha e cmsta andiugh, a - boy gille dona navel 11 imleagf navy 11 1 (esp tire force & illstitutioll) neibhi(dh) m[; 2 (tire vessels) cabhlach nz, loingeas m Nazi adj & 11 asach m neap-tide 11 con(n)traigh f near adj 1 faisg, Chrishnas time is - now tha am m na ollaig(e) faisg (oirnn) a-nis near prep faisg (witlr prep air), c IIuth (witlr prep do or air), an coir (witlr gell), - the town faisg air a' bhaile m, dluth don bhaile, they didn't come me cha tiiinig iad nam choir near v dluthaich vi (witlr prep ri), teann vi (witlr prep ri or air), we were -ing the sea bha sinn a' dluthachadh ris a' mhuir mf, it was -ing midnight bha e a' teannadh air meadhan-oidhche m nearly adv 1 faisg air, teann air, - a month ago faisg/teann air rnios mf air ais; 2 cha mhor adv, theab v def, we see her - every day bidh sinn ga faicinn a h-uile la m cha mhor, we - missed the bus theab sinn am bus a chall, I - fell theab rni tuiteam, they - ruined me theab iad mo sgriosadh; 3 1I0te also c Ollj gu(s) plus verbal expr, & double l Ieg expr cha mhor nach (COllj), I'm - ready tha mi gu bhith deiseil, he was dropping the parcel bha e gus am parsail a leigeil as, I - lost my purse cha mhor nach do chaill rni an sporan agam nearness 11 faisge f illvar neat adj (esp of persoll) grinn, cuimir, (of per SOIl, object) sgiobalta, (esp of objects) snasail, snasmhor, a - wee boat eathar beag snasmhor neatness 11 grinneas m, sgiobaltachd f illvar necessary adj deatamach, riatanach, (less usu & weaker) feurnail neck 11 1 arnha(i)ch f, muinealm, the back of the - cwm na h-amhaich neckband, necklace 1'1 crios-muineil m nectar n neactair 111 need 11 1 feurn m, (more trad) easbhaidh [; 2 ill expr in - feurnach, easbhaidheach, (of air), in - of improvement feurnach air (a) leasachadh m; 3 (illdigellce) airc f, uireasbhaidh f need v feurn vti def, bi vi irreg feum m agarn (&c) (witlr prep air), bi vi irreg a dhith/a dh'easbhaidh (witlt prep air), bi vi irreg feurnach (witlr prep air), it -s a bit of tidying up yet feumaidh e beagan m sgioblachaidh m gell fhathast, I - money feurnaidh mi airgead m, tha feurn agarn air airgead, tha airgead a dhith orm, what do they -7 de a tha a dhith orra/a dh'easbhaidh orra7, I - some peace tha mi feurnach air fois [; 2 (oftellwitlr implicatioll 'don't bother') cha leig/ruig thu (&c) (a) leas m 245 need ENGLISH-GAELIC Dlcn ONARY nerve invar, you don't - to come with us cha leig thu (a) leas tighinn comh Ja rinn; 3 (with 'at least' implied) chan fhuilear adv, with prep do, he -s a fortnight off chan fhuilear dha cola-deug m invar dheth needed adj (lacking) a dh Jth, some pepper is - tha piobar m a dh Jth needle n 1 smithad f; 2 in exprs eye of a - cro-snathaid m, knitting - biorfighe m needlework n 1 (the activity) greis f; 2 (the product) obair-ghreis f needy adj feumach, easbhaidheach, uireasbhach, in expr a - person uireasbhach m negative adj aicheil neglect PI dearmad m neglect v 1 (fail to perfoml a Pl action &c) dearmaid vi, cuir vt air dhearmad m, I -ed to inform you dhearmaid mi fios m a chur thugaibh, - to do someth Jng cuir rudeigin air dhearmad; 2 (- something/someone) dearmaid vt, leig vt air dhearmad m neglectful adj dearrnadach negligence n dearmad m, dearrnadachd f invar negligent odj dearmadach neigh PI sitir f neigh v sitrich vi neighing n sitir f neighbour PI nabaidh m, coimhearsnach m neighbhourhood n coimhearsnachd f invar, nabaidheachd f invar neighbourly adj nabaidheil neither adv 1 nas motha, I won't go home! tha sin a' cur crioch air a' chills f; 4 (come to rest) lalgh VI, the bird -d on its nest laigh an t-eun air a nead m; 5 (esp liqllids) traigh vi; 6 (inhabit) luinich vi, the first race that -d in America a' cmad cmnneadh m a thuinich ann an Ameireagaidh f settled adj & past part (fixed, established) suidhichte, seasmhach, - in his ways suidhichte na dhoighean JPI . : abstr & con) tuineachadh m; 2 (of dlspllte &c) reiteachadh m settler n 1 neach-tuineachaidh m (p I luchd-tuineachaidh m sing coil); 2 ill expr (pe)) white - seatla;r geal . sever v 1 (Cllt off) gearr vt dheth; 2 (fig: part, separate) dealaich vt I, sgar vt I, (from ri) several adj iomadh, - hundred years iomadh ceud m bliadhna f . ; 2 in exprs put to naraich vt, maslaich vt, that's a -! bhiorach,taste bias geur; 2 (pointed) biorach, a - stick maide biorach; 3 (mentally _) geur/grad/luath na (&c) inntinnf, eirmseach; 4 (remarks, tongue &c) geur, guineach, biorach sharpen v faobharaich vt, geuraich vt sharpness n geire f invar . p I; 2 (jig & fam: exlul Usted) seac searbh sglth shave v bearr vt, lom vt she pers proll i, (emph form) ise, - saw her chunnaic i i sheaf n (of corn) sguab f shear v (sheep) r Uisg vt, lom vt shearing n (of sheep &c) r Usgadh m, lomadh m shears n (ie a pair of -) deamhais mf sing shebeen 11 taigh dubh, bothan m shed n seada nif, bothan m shed v doirt vt, - blood doir! pl sheepdog n cit-chaorach m sheepfank faing & fangf sheepfold n cro(-ehaorach) m, faing & fangf sheepish adj oarach & n3ireach sheep-shearer n lomadair m sheep-tick n mial-chaorach f sheet n Ilfor bed) siot(a) m; 2 (of paper) duilleagf shelf n 1 sgeilp f; 2 (topog: rock -) leac f, (esp in sea) sgeir f . shell n 1 (of nuts, eggs) plaosg m, sligef; 2 (of -fish; also art Illery -) sligef, scallop - slige-ehreachain f . cha chreid mi gur e soak v 1 drilidh vi (with prep air), fliuch vt (chun na seiche), the rain -ed me (to the skin) dhritidh an t-uisge orm, he got -ed to the skin chaidh a fhljuch(d)adh chun na seice; 2 (steep washillg &c) cuir vt am bogadh m, she put some clothes to - chuir i aodach 1/1 sillg coli am bogadh; 3 ill expr - up swgh & silgh vt, my coat -ed up the rain shwgh mo chota m an t-uisge soaked, soaking adj bog fliuch soap n siabann m soapy adj siabannach sob 11 glug 1/1 caoinidh 1/1 sober adj 1 measarra, stuama, stolda; 2 (1I0t d Wllk) sobair, stuama sobriety n stuairn f invar soccer n ball-coise 1/1 sociability 11 conaltradh 1/1 sociable adj cuideachdail, conaltrach, c Nlidheach social adj 1 (ofperson) conaltrach; 2 (pertaining to society) soisealta, - security tearainteachd shoisealta, - work obair shoisealta socialism n soisealachd f invar socialist adj soisealach socialist 11 soisealach 1/1 society n 1 (the social c Ol/ll/lunity) comann-5Oisealta 1/1, soisealtas 1/1, he turned his back on - chuir e a chill 1/1 ris a' chomann-soisealta/ri soisealtas; 2 (col/lpany) cuideachd f, he likes the - of young people is toigh leis cuideachd na h-oigridh; 3 (elub, organisatioll &c) comann 1/1, The Gaelic Society of Inverness Comann Gilidhlig Inbhir Nis, building - comann-togalaich 1/1 sock n sacais f socket 11 (electric) bun-dealain 1/1 sod n 1 foid & f Od f, fill m; 2 (coli) foid f, when I'm beneath the - nuair a bhios mi fon fhoid dat sod v (swear) - the lot of them! sofa 11 langasaid f soft adj 1 (to the t Ol/ch) min, bog, - material stuth mm/bog, (of book) - cover comhdach bog; 2 (of character) bog, maoth; 3 ill expr - drink deoch f lag 336 soften ENGLISH-GAELIC DICTIONARY somebody soften v maothaich vti, bogaich vti software n (IT) bathar bog, - developmentleasachadh 1/1 bathair buig gell soggy adj bog fliuch soiln talamh m if ill gell sing), Uir f soil v salaich vt solace 11 furtachd f invar, 50las 1/1, (for air), - for his anguish furtachd air a dhorainn f, in expr bring - furtaich vi (with prep air), we will bring you - furtaichidh sinn oirbh solar adj (na) greine (gell of grian f), the Solar System Rian 1/1 na Greine, An Coras-greine solder v tilth vt soldering iron 11 iarrann 1/1 tilthaidh 1/1 gell soldier n saighdear 1/1 sole n bonn 1/1, - of the footlof the shoe bonn na coise/na broige (gen of casf & brogf) solemn adj 50laimte solicitor 11 neach-Iagha 1/1, (male) fear-Iagha 1/1, ifemale) bean-Iagha f, -s luchd-Iagha m sing coli solicitude 11 iomagain f, irnnidh & iomnaidh f solid adj 1 cruaidh, - fuel connadh cruaidh; 2 (sound, durable) teann, daingeann, - foundation bunait theann/dhaingeann, - structure structar daingeann; 2 (I/Iore fig; well-fol/llded, reliable) tilbhachdach, a business gniomhachas tilbhachdach solidify v cruadhaich vti solitary adj (place, person) uaigneach, aonaranach solitude n uaigneas 1/1, aonaranachd f illvar soluble adj so-Ieaghte solution nl (illliql/id) leaghadh 1/1, eadar-sgaoileadh m; 2 (- to problel/l &c) fuasgladh 1/1 solve v (problem, difficl/lty &c) fuasgail vt, - a crossword fuasgail toirnhseachan-tarsainn 1/1 some adj 1 (1I0t always relldered in Gaelic) give me - money thoir dhomh airgead 1/1, I could do with - peace b' fheilirrde mi slth f; 2 (a certain al/lount) deannan (with gell), he has a nice house and - money tha taigh snog agus deannan airgid 1/1 gell aige; 3 in expr - people feadhainn f sing coli, cuid f sing coli, - people are in favour, others are against tha feadhainn/cuid air a shon, tha feadhainn eile/cuid eile na aghaidh some proll (people) feadhainn f sing coli, cuid f sing coli, - are in favour, - are against tha feadhainn/cuid air a shon, tha feadhainn eile/cuid eile na aghaidh some- prefix --eigin (suffix), see somebody, someday, someone, something, sometime, somewhere somebody, someone pron cuideigin 11If jnvar, duine m, -'s come in tha cuideigin air tighinn a-steach, is there - there/in? 337 someday ENGLISH-GAELIC DICTIONARY sorry someday adv latheigin m invar & adv someone pron see somebody somersault n car 111 a' mhuiltein something pron rudeigin m invnr & pron, (less 11511) nitheigin m invar, is wrong? sometimes adv uaireannan adv, air uairean Jpl, - I'm sad, - I'm cheerful uaireannan bidh mi muladach, uaireannan eile bidh mi sunndach somewhat adv rudeigin, rud beag, car, she was - depressed bha i rudeigin/rud beag slos na h-inntinnf, bha i rudeigin/rud beag lseal, - tired rud beag/car/rudeigin sgith somewhere adv ann an aiteigin m invnr, I lost it - chaill mi ann an iliteigin e somnolent adj cadalach son n mac m, they have two -s tha dithis mhac mpl gen aca, the prodigal - am mac strbdhail/slruidheil song n bran (in some areas amhran) m, (less IISIl) luinneagf, duanagf, sing a -! , waulking - bran luadhaidh/luaidh m gen son-in-law n cliamhainn m sonorous adj ath-fhuairnneach soon adv 1 (in a short time) a dh'aithghearr, ann an uine ghoirid, ann am beagan Uine, we'll be there - bidh sinn ann a dh'aithghearr, it was - finished/over bha e seachad ann an Uine ghoirid/ann am beagan Uine, they were - lost ann am/an deidh beagan Uine bha iad air chall, also cha b' fhada gus an robh lad air chall; 2 (before the 1151101, set or expected time) trath, we didn't expect you so - cha robh d Ui I f againn riut cho trath, it's too - for ripe apples tha e ro thrath airson ubh Jan mpl abaich; 3 in expr as - as cho luath 's/is/agus (with conj a), as - as he arrived the noise stopped cho luath 's/agus a thainig e sgull am fuairn mf sooner adv 1 nas traithe (in past & conditional tenses na bu traithe; 2 in expr - or later luath no mall, - or later that wall will fall down luath no mall tui tidh am balla sin soot n s Uith(e) m soothe v ci Wnich vt, talaidh vt, (esp suffering) faothaich vt soothsayer n fiosaiche m sorcerer, sorceress n draoidh m, ban-draoidh f sorcery n draoidheachd f invar sordid adj 1 (morally) suarach, truaillidh, coirbte; 2 (phys) drabhail, salach, grod, mosach sore adj goirt, a - head ceann goirt, my back's - tha mo dhruim m goirt, a - trial deuchainn ghoirt sorrow adj brbn m, mulad f, (less IISU) t Uirse & tilrsa f invar sorrowful adj brbnach, muladach, tilrsach sorry adj 1 duilich, I'm -! , I'm - for myself tha mi duilich air mo shon thin, also (more trod) tha truas m agam rium thin; 2 (causing 338 sorry ENGLISH-GAELIC DICTIONARY sow sympathy, regret &c) truagh, it was a - affair's e rud/gnothach truagh a bh' ann; 3 (unsatisfactory, paltry) suarach, a - excuse leisgeul suarach sort n 1 sebrsa m, (less IISU) gne f invnr, all -s of things rudan mpl de gach sebrsa, a book of that - leabhar m den t-sebrsa sin; 2 in expr out of -s (ie grouchy &c) diombach & diumbach, (11511 of child) crost(a) sort v 1 (classify; also - post) sebrsaich vt; 2 (arrange, order, - Ollt) cuir vt an brdugh m, brdaich vt, cuir vt air dbigh f; 3 (objects: put right, mend) cairich vt, cuir vt air gh Jeus mf; 4 (reso[ve/- Ollt situations, relationships &c) reitich vt; 5 (tidy) cairich vt, sgioblaich, reitich vt, - your bed! seachad oraid f don chomann m eachdraidh f ionadail; 4 in expr broadly/generally -ing san fharsaingeachd f illvor, broadly/generally -ing, the roads are good san fharsaingeachd, tha na rathaidean mpl math spealcer n 1 (Iectllrer &c) oraidiche m, neach-labhairt m; 2 in expr native (of a lang) fileantach m, the native -s' class c1as m nam fileantach; 3 (office in parliamellt) Labhraiche m spear n gath m, sleagh f special adj araidh, sbnraichte, air leth, it's a - place to/for me's e aite m araidh/sbnraichte/air leth a th' ann dhomh(sa), a - bottle of wine botalm air leth de fhion m specialist 11 speisealaiche m 340 species ENGLISH-GAELIC DICTIONARY spellbound species 11 (bioi) gne f invar, cinealm, se Orsa m specific adj araidh, sbnraichte, it's a - car that I'm looking for is e car m araidh/sbnraichte a tha mi a' sireadh specifically adv a dh'aon ghnothach m, a dh'aon r Un m, I wrote the letterto bring the matter to an end sgrlobh mi an litir f a dh'aon ghnothach/ a dh'aon r Un gus/airson a' chilis a thoirt gu ceann m specify v sonraich vt, comharraich vt specimen Il sampall 111 speck 11 smalm speckled adj ballach, breac spectacle n sealladh m spectacles IIpl speuclairean mpl, glainneachan Jpl spectator 11 neach-, mair vi be O, (on air), c Um be O, if I - ma thig mi as beo, ma mhaireas mi beo, I can't - on that! m(e) m syslem n 1 (order) riaghai Jl f, rian m; 2 (mecltanisms, procedures &c) sioslam m, modh m J, doigh J, - of governmenl sioslam riaghlaidh m gell, modh-riaghlaidh m; 3 ill expr public address - glaodhaire m syslematidal) adj riaghailteach, ordail 362 T lable n 1 bord m; 2 (in book &c) elilr m, - of conlenls elar-innse m lacil adj losdach, - approval aonla losdach laciturn adj tosdach, dillnle, (IIIrouglt sltyness) dj Uid lack' n (sailing) gabhai J m J, laca f lack' n (small nail) lacaid f lackel n lacajd f lackle n (gear, equipment) uidheam f sillg call, acaffin f sillg coll lackle v thoir ionnsajgh J, thoir oidhirp J, (willt prep air), rach vi an sas m (witlt prep ann an), lomorrow we'll - Sgiur A1asda;, a-mmeach bheir sinn ionnsa;gh/oidhirp m Sg Urr m A1asdm gen, she -d her new job full of optimjsm chaidh i an sas san obm f ill 363 taken in ENGLISH-GAELIC DICTl O ARY tartan taken in adj & past part (deceived) meal Ita tale 11 sgeulachd f, (esp trod -) sgeul m talent 11 ta Jann m talented adj talantach, ealanta talk 11 1 (abstr) bruidhinn f; 2 (collversatioll) cornhradh m, we had a - rinn sinn cornhradh (beag), also (more fam) chtill sinn ar cinn mpl comhla, a bit of a - cornhradh beag, bonn m cornhraidh gell; 3 (address, speech) oraid f, give a - thoir vt seachad ora id, dean vt oraid, (to do) talk v 1 bruidhinn vi, (less 11511) labhair vi, (to ri); 2 (COil verse) dean comhradh m; 3 ill exprs -ing of this and that a' cornhradh a-null '5 a-nail, also a' cnamh na eire, the minister was -iog away bha am ministear a cur dheth talkative adj cornhraiteach, bruidhneach, (more pe)) beulach, cabach, gabach talking 11 bruidhinn f, (less IISIl) labhairt f tall adj (people, bllildillgs &c) ard, (of people, less IISIl) fad(a), a - woman J building boireannach/ togalach m ard, a - lanky woman boireannach fada caol talon 11 spu(i)r m, me f tame adj 1 (allimal &c) cal Ia & callda, solt; 2 (i Il Sipid, IIIlexcitillg) gun bhrigh I, gun smior m, his speech was - bha an ora id f aige gun bhrigh tame v callaich vt, ceannsaich vt tamper v 1 bean vi, bum vi, (with do or ri), don't - with the radio na bean ris an reidio m; 2 (more maliciollsly) - with mill vt tan v 1 (leather) cairt & cart vt; 2 (sl/llbatlle) gabh a' ghrian tangible adj beanailteach tank' 11 (Jor waler &c) amar m tank' 11 (warfare) tanca f tanker 11 tancair Ill, oil - tancair ola f gell tanning 11 (leather) cartadh III tannoy n glaodhaire m tap' 11 (plllmbillg) tap mf, goc m tap' n (light blow) magf tape n teip I, measuring - teip-thomhais I, recording - teip-ehlaraidh I, did you hear their new -? tar 11 tearr I, bith f tardy adj 1 (late) fadalach; 2 (slow) mall, mairnealach, (less IISIl) athaiseach targe, target 11 targaid f target 11 1 (archery &c) targaid I, cuspair m; 2 in expr (pllblicity &c) audience luchd-amais m sillg coli tariff 11 dar-phrisean m tart adj 1 (tastes) geur, searbh; 2 (remarks &c) geur, searbh, guineach tartan" breacan m tartan adj breacanach, tartanach, - cloth/clothing aodach breacanach/ tartanach l 364 task ENGLISH-GAELIC DICTl O ARY teaching task 11 1 obair I, pios m obrach taut adj teann tavern 1l tajgh-osta m tawdry adj suarach tawny adj lachdann, odhar, ciar tax " els I, cain I, - avoidance seachnadh m else gell, - cut gearradh m else gell, - rate ire f else gell tax v 1 (callse to pay tax) ctill/Ieag cain f (with prep air), - the population euir cam air an t-sluagh m; 2 (levy tax 011 goods &c) ctill ds f (with prep air), - tobacco cuir ds air tombaca tu taxable adj els-bhuailteach taxation 11 els I, cain f taxi 11 tagsaidh m tea 11 1 (drillk) tl f illvar, teatha f illvar, a cup of - cupa m tl gell; 2 (meal) biadh m feasgair f gell teach v teagaisg vti, ionnsaich vti, (to do), my grandfather taught me what wisdom I have theagaisg mo sheanair m dhomh na tha agam de gh Jiocas m, - maths teagaisg matamataig m, - boys teagaisg gillean mpl, - boys maths/- maths to boys teagaisg matamataig do ghillean teacher 11 fear-teagaisg m, neach-teagaisg m, bean-teagaisg I, tidsear m, maighistir-sgoile m, ban(a)-mhaighistir-sgoile I, -s luchd-teagaisg m sillg coli teaching n teagasg m, (less IISIl) oileanachadh m, the - staff an luchdteagaisg m sing coli 365 team E GUSH-GAELIC DICTIONARY temperament team 11 buidheann m/, (esp sport) sgioba ml, research - buidheannrannsachaidh, football - sgioba ball-coise m gell tear" reubad.h t Il, sracadh III tear v 1 (lacerate &c) reub vt, srac vi; 2 (sllalch) spion vt (from a), - it (away) from him spion as e; 3 (r/lsh &c) falbh (&c) na (&c) d(h)ian-ruith I, she tore out of the house dh'fhag i an taigh m na dian-ruith, also dh'fhag i an taigh aig peilear m a beatha / gell tear" sracadh m tear, teardrop tl deur t U tearful adj deurach tease v tarraing vi (with prep a), farranaich vi, he's teasing the other boy tha e a' tarraing as a' bhalach m eile teat 11 sine f tea-towel 11 tubhailte-shoitltichean / technical adj teignigeach, teicneolach technician 11 teicneolaiche m technique 11 doigh(-obrach) I, alt m technological adj teicneolach technologist 11 teicneolaiche m technology 11 teicneolas m, (f T) information - teicneolas fiosrachaidh m gm tedious adj fadalach, liosda, maimealach tedium 11 fadachd / illvor, fadal m, fadalachd f illvor, liosdachd / invor teem v cuir vi thai Tis (with le), the woods -edlwere -ing with creatures of every kind bha na coilltean JPI a' cur thairis le creutairean mpl de gach sebrsa m teenager 11 (0/ eilher sex) deugaire m teens Ilpl deugan mpl telephone 11 fon nif, I was talking to him on the - bha mi a' bruidhinn ris air a' fon, what's your - number? telephone v cuir fon nif, fon vi, fonaig vi, (all with prep gu), he -d her chuir e fon thuice, dh'fhon e thuice telescope n prosbaig mf television 11 telebhisean m, /lsed wilh &wilhoul arl, I saw a good programme on (the) - chunnaic mi program math air an telebhisean, - licence cead m gell tell v 1 (command) ordaich vi (wilh prep do), they told me to shut the gates dh'ordaich iad dhomh/(Iess/orma/) thuirt iad riurn na geataichean mpl a dhimadh; 2 (recount, relale) innis vii, - me about it! , - a story innis sgeulachd I, I'll - what I know (about it) innsidh mi na tha a (for de) dh'fhios m agam (air), to - (you) the truth, I don't know leis an fhirinn innse, chan eil fhios am temper 11 1 nadar m, bad - droch nadar; 2 in expr in a bad - diombach & diurnbach, cmst(a) & crosda temperament n meinn I, nadar m 366 temperance ENGLISH-GAELIC DICn ONARY tent temperance 11 stuamachd / illvar temperate adj (0/ people) measarra, stuama, (0/ weather) ."imh temperature 11 teodhachd / illvar tempest 11 doineann I, gailleann / tempestuous adj gailbheach, doineannach temple' 11 (relig) team pall m temple' 11 (allal) lethcheann m temporal adj aimsireil, talmhaidh, saoghalta temporary adj sealach, - accommodation a He-rsa Ill, gne f invar type' 11 (printing &c) db III type v do-sgriobh vti typed adj & past part db-sgriobhte typescript 11 c1o-sgriobhadh Ill, do-sgriobhainn f typewriter 11 do-sgriobhadair m typical adj 1 (representative) samhlachail, ilbhaisteach; 2 (of person: 387 typical ENGUSH-GAEUC D,cno ARY tyre elmrncteristic, in charncter) dua J(t)ach (of do), it's - of you to tell lies tha e dualtach dhut a bhith ag innse bhreugan Jpl gen typist 11 clo-sgrlobhaiche m tyrannical adj ainlighearnail tyranny 11 ainligheamas m tyrant 11 ainlighearn(a) m tyre n taidhr f u udder n uth m ugliness 11 grandachd & granndachd f invar ugly adj granda & grannda uileann pipes 11 piob-uilne f ulcer n neasgaid f ultimate adj deireannach, mu dheireadh ultimately adv aig a' cheann m thall umbilical adj im Ieagach umbilicus 11 im Ieagf umbrage n, (idiom) take - at something gabh rudeigin anns an t-sroin (dat of sron]) umbrella n sgillean-uisge m un· prefi X 1 eu- prefix, eg unlikely adj eu-collach; 2 mi- prefix, eg unfortunate adj mi-fhortanach; 3 nee- prefix, eg unusual adj neo-abhaisteach; 4 ainprefix, eg unwilling adj aindebnach; 5 ana- prefix, eg unfairness n ana-cothrom f; 6 the neg idea of un· is also relldered by gun followed by a n Olln or verbal n Olln, eg unemployed adj gun obair f, unsolved adj gun fhuasgladh m; 7 tire prefi X do- indicates that somethillg cannot be d Olle, eg uncountable adj do-aireamh, ungovernable adj do-riaghlaidh; 8 dictionaries give very mall Y examples of words begilllling with the prefixes listed above, and a good l I/1m Ver are given below, bllt it is often more natllrnl in Gaelic to use instead a verbal construction in the negative, or a n Olln constr with gun - the next entry below exemplifies this unable adj 1 eu-comasach; 2 I was - to lift it cha robh e comasach dhomh a thogail, cha b' urrainn dhomh a thogail, - to move gun luth m, - to speak gun chainnt f unaccustomed adj neo-chleachdte (to ri) unadventurous adj lag-chwseach unanimity n aon-innlinn f unanimous adj aon-innlinneach, aon-ghuthach, aon-toileach unasked adj gun iarraidh m, come - thig vi irreg gun iarraidh unassuming adj iriosal & iriseal unattainable adj do-ruigsinn unavoidable adj do-sheachanta unceasing, unceasingly adj & adv gun sgur m uncertain adj mi-cl Unnteach uncertainty 11 teagamh m, mi-cl Unnt f uncivil adj mi-shlobhalta uncle 11 (on mother's side) brathair m mathar f gen, (on father's side) brathair athar m gen unclothed adj lomnochd, r Wsgte, (less /1511) lom 388 389 uncommon E GUSH-GAELIC DICTIONARY understanding uncommon adj neo-chumanta, tearc unconcerned adj coma unconditional adj gun chumhachan Jpl, - surrender geilleadh m gun chumhachan uncountable adj do-aireamh uncouth adj barb, garbh, graisgeil uncouthness n grilisgealachd f invar uncultivated adj fas, ban, - ground talamh fas/ban undecided adj & past part ann an iomadh- dry/fine/fair - Ifollowing mill) turadh m; 2 in expr appalling! , he's - off tha e gle mhath dheth, as - as (ie ill additioll to) cho math ri, a thuilleadh air, a bharrachd air, we have two flats as as the house tha da lobhta m againn cho math ris/a thuil1eadh air/a bharrachd air an taigh m, we get on (very) - (with each other) tha sinn gu math mor aig a cheile, tha sinn reidh ri cheile, tha sinn a' tarraing gle mhath well n tobar mf, fuaran m, wishing - tobar-miann mf well-behaved adj beusach, modhail, siobhalta wellbeing n (material & psychological circlllustallcesl cor m, math m, he became anxious about the - of the refugees ghabh e curam m mu chor nam foga ITach mpl gell well-built adj 1 (of person: sturdy &c) tomadach, tapaidh, calma; 2 (of building) air a dheagh thogail well-informed adj fjosrach (about air) 408 wellington ENGLISH-GAELIC DICfl ONARY whatever wellington (boot) n b Otann m well-known adj ainmeil, (esp persons) iomraiteach well-liked adj mbr-thaitneach, mor-chordte well-mannered adj modhail well-ordered adj dbigheil, brdail, riaghailteach well-timed adj an deagh am m Welsh adj Cuimreach Welshman 11 Cuimreach m west adj siar adj, an iar f illvar, the - wind a' ghaoth an iar, the - coast/side (of the country) an taobh an iar, an taobh siar west adv an iar f illvar, we're going - tha sinn a' dol an iar, - of the island an iar air an eilean Itl, siar air an eilean west n iar f invar, the - (ie compass direction) an aird f an iar, the - (ie location) an taobh an iar or an taobh siar, breezes from the - oiteagan Jplon iar westerly adj on iar f invar, a - wind gaoth f on iar western adj siar adj, an iar adv, the Western Isles Na h-Eileanan mpl an Iar or Na h-Eileanan Siar westward(s) adv an iar, chun an iar, chun na h-airde an iar, going - a' dol (chun) an iar wet adj iliuch, a - day la iliuch, I'm - through/soaking - tha mi bog iliuch wet v 1 iliuch vt, the water overflowed, -ling everything chuir an t-uisge thairis, a' iliuchadh a h-ui Je call m illvar, (jam) - your whistle! ; 2 ill expr he - himself chaill e a mhiln m wether 11 mult & molt m whale 11 muc-mhara f what illter proll de, -'s your name?

After Devilman God tries to recreate the earth and humanity.A few demons have limited psychic abilities that allow them to take over bodies of their choice and dominate hosts full of weak will and wicked desire.While there are both male and female demons and can love, it is unknown if they can reproduce.If you are 18 years or older or are comfortable with graphic material, you are free to view this page.Otherwise, you should close this page and view another page.

Leave a Reply

  1. speed dating in ohio 27-Mar-2020 13:58

    Even it is not for making best friends, we should be on the same level: talk and laugh together. Register free »I always ask myself, why no man is going to talk to me dirty. I just want to have some private time with a real man. Perhaps an exciting acquaintance and not the deep love in Afghanistan?